top of page

Belesema Sans Khiss colt

IMG_2522.jpeg

PEDIGREE

JEDHI

LAVACA

AKTORR

SS SUNDAE

CDR JEDHI

MACZECK

WH MAREKA

SHURECA

BELESEMA SANS KHISS colt

SANSKRIT

*EL SHAKLAN

KS SAMANTHA

BELESEMA SANS KHISS

BELESEMO IBN TRAD

BELESEMA KHANDY KHISS

ABRA KHADABRA

bottom of page